ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ยื่นแบการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายและภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2554
  รายละเอียด :

การยื่นแบบและการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายและภาษีบำรุงท้องที่
  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 

ภาษีป้าย

  ภาษีบำรุงท้องที่
   
 
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 

   ให้เจ้าของโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินยื่นแบบแจ้งรายการ
เพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.๒) ณ สำนักงานเขต ซึ่งโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น ตั้งอย
ู่ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน : อัตราค่าภาษีร้อยละ 12.5 ขอค่ารายปี

ค่ารายปี หมายถึง จำนวนเงินซึ่งทรัพย์สินนั้นสมควรให้เช่าได้ในปีหนึ่ง ๆ ในกรณีที่ทรัพย์สินนั้นให้เช่า
ให้ถือว่าค่าเช่านั้นคือค่ารายปี แต่ถ้าเป็นกรณีที่ มีเหตุอันสมควรที่ทำให้พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่า
ค่าเช่านั้นมิใช้จำนวนเงินอันสมควรที่จะให้เช่าได้ หรือเป็นกรณีที่หาค่าเช่าไม่ได้เนื่องจากแจ้งของทรัพย์สิน
ดำเนินการเอง หรือด้วยเหตุประการอื่น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ มีอำนาจประเมินค่ารายปีได้ โดยคำนึงถึงลักษณะทรัพย์สินขนาด พื้นที่ ทำเล ที่ตั้ง และบริการสาธารณะที่ทรัพย์สินนั้น ได้รับประโยชน์

หลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นแบบภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด. 2)

 • โฉนดที่ดิน ที่ปลูกสร้างโรงเรือน
 • หนังสือสัญญาซื้อขาย , ให้เช่า ที่ดิน หรือ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
 • ใบอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคาร ใบอนุญาตให้ใช้อาคาร
 • ใบให้เลขหมายประจำบ้าน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของโรงเรือน สำเนาทะเบียนบ้านของโรงเรือนที่พิกัดภาษี
 • บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / เลขทะเบียนการค้า
 • หลักฐานการเปิดดำเนินกิจการ เช่น หนังสือรับรองจดทะเบียน ทะเบียนการค้า ทะเบียนพาณิชย์
 • สำเนางบการเงิน (กรณีเป็นนิติบุคคล)
 • หลักฐานของสรรพากรเช่น ภ.พ. 01 ,ภ.พ. 09, ภ.พ. 20
 • ใบอนุญาตตั้งและ / หรือประกอบกิจการโรงงาน
 • ใบอนุญาตติดตั้งเครื่องจักร
 • ใบอนุญาตของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
 • ใบเสร็จค่าติดตั้งมิเตอร์น้ำประปา ไฟฟ้า
 • สัญญาเช่าโรงเรือนที่พิกัดภาษี
 • หนังสือมอบอำนาจ (กรณีไม่สามารถยื่นแบบได้ด้วยตนเองพร้อมติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย)
 • หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์โรงเรือนที่พิกัดภาษี

หมายเหตุ ให้ผู้รับประเมิน หรือเจ้าของโรงเรือน ถ่ายสำเนาหลักฐาน เอกสารที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นพร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องกำกับทุกฉบับ
มาขอรับแบบยื่นภาษีโรงเรือนและที่ดินได้ที่กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลเขาเจียก
ตัวอย่างแบบภาษีโรงเรือนและที่ดิน1,  2,  3

 
   
 
ภาษีป้าย
 


ภาษีป้าย
: อัตราค่าภาษี คำนวณตามพื้นที่ป้าย (กว้าง x ยาว) เป็นตารางเซนติเมตร ตามประเภทป้าย ดังนี้

ป้ายประเภท 1 เป็นป้ายที่มีแต่อักษรไทยเพียงอย่างเดียวเท่านั้น คิดอัตรา 3 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร

ป้ายประเภท 2 เป็นป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ หรือปนกับภาพหรือปนกับเครื่องหมายอื่นทั้งหมาดคิดอัตรา 20 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร

ป้ายประเภท 3 เป็นป้ายที่ไม่มีอักษรไทยหรือเป็นป้านที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมด อยู่ใต้หรืออยู่ต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ คิดอัตรา 40 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร

หมายเหตุ ป้ายทุกป้ายที่คำนวณค่าภาษีแล้วมีค่าภาษีต่ำกว่าป้ายละ 200 บาท ให้เสียภาษีอย่างต่ำป้ายละ 200 บาท

หลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นแบบภาษีป้าย

เจ้าของป้ายซึ่งแสดงป้ายชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค่าหรือประกอบกิจการอื่น โดยมีเจตนาเพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณา
ไว้ที่วัตถุใด ๆ หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีใดๆ ก็ตามมีหน้าที่ต้องเสียภาษีป้าย

กรณีที่ไม่อาจหาตัวเจ้าของป้ายได้ ผู้ครอบครองป้าย เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินที่เป็นที่ติดตั้งป้าย เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายตามลำดับ

การยื่นแบบ ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้าย (ภ.ป. 1) ณ ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตดังนี้
•  กรณีป้ายโฆษณาที่ติดตั้งใหม่ ให้ยื่นแบบ (ภ.ป.1) ภายใน 15 วัน
•  กรณีป้ายที่ชำระค่าภาษีป้ายต่อเนื่องทุกปี ให้ยื่นแบบ (ภ.ป. 1) ได้ตั้งแต่ เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม ของทุกปี
•  กรณีป้ายที่ชำระค่าภาษีป้ายประจำปีแล้วต้องการเปลี่ยนแปลงป้าย ให้มาแจ้ง ภายใน 15 วัน
•  หากท่านปลดป้ายลงเนื่องจากเลิกกิจการกรุณาแจ้งให้ทราบภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี


เอกสารประกอบการยื่นแบบ (ภ.ป.1) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง

•  ใบอนุญาตติดตั้งป้าย , ใบเสร็จรับเงินค่าทำป้าย
•  รูปถ่ายป้าย , วัดขนาดความกว้าง x ยาว
•  สำเนาทะเบียนบ้าน
•  บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ / บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
•  เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / เลขที่ทะเบียนการค้า (กรณีนิติบุคคล)
•  กรณีเจ้าของป้ายเป็นนิติบุคคลให้แนบหนังสือรับรองสำนักงานทะเบียนทุ้นส่วนบริษัท , ทะเบียนพาณิชย์และหลักฐานของสรรพากร เช่น ภ.พ. 01 , ภ.พง 09, ภ.พ. 20
•  หนังสือมอบอำนาจ (กรณีไม่สามารถยื่นแบบได้ด้วยตนเอง พร้อมติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย) และใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีครั้งสุดท้าย (ถ้ามี)

กรณีภาษีป้าย (รายเก่า) ที่ยื่นชำระทุกปี

•  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของเจ้าของป้าย
•  สำเนาใบเสร็จของสรรพกร ในกรณีเจ้าของป้ายเป็นนิติบุคคล
หมายเหตุ มาขอรับแบบยื่นภาษีป้ายได้ที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลเขาเจียก ตัวอย่างแบบ ภ.ป.1

 
 
   
 
ภาษีบำรุงท้องที่
 


หลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นแบบภาษีบำรุงท้องที่
ประจำปี  ต้องยื่นแบบเพื่อประเมินใหม่ ภาษีในเดือนมกราคม

 • สำเนาโฉนดที่ดิน (ถ่ายเอกสารทุกหน้า)
 • หนังสือสัญญาซื้อขาย ในกรณีที่ขายที่ดินไปบางส่วนหรือทั้งหมด
 • สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดิน
 • สำนาบัตรประชาชนของเจ้าของที่ดิน
 • หนังสือมอบอำนาจ ในกรณีที่เจ้าของที่ดินไม่สามารถมายื่นแบบด้วยตนเอง

กรณีเป็นรายเก่าที่เคยยื่นเสียภาษีแล้ว ให้นำใบเสร็จชำระเงินปีเก่ามาแสดงด้วย
หมายเหตุ มาขอรับแบบยื่นภาษีบำรุงท้องที่ได้ที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลเขาเจียก ตัวอย่างแบบยื่นภาษีบำรุงท้องที่

(กลับ)

 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 573 คน