ข่าวสาร
งานสปสช-สุขภาพจิต
เรื่อง : มุมสุขภาพ
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลเขาเจียก โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ได้ดำเนินโครงการห้องสมุดสุขภาพ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ทำให้เกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของการสร้างเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาวะโดยกระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อมความต้องการและความเหมาะสมของพื้นที่ โดยได้มีการเพิ่มช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสารเรื่องสุขภาวะให้มีความหลากหลายมากขึ้น มีการให้บริการยืมหนังสือที่ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสุขภาวะชุมชน โดยห้องสมุดดังกล่าวตั้งอยู่ ณ เทศบาลตำบลเขาเจียก บริเวณจุดให้บริการข้อมูลข่าวสารประจำตำบล จึงขอเชิญชวนและประชาสัมพันธ์ประชาชนตำบลเขาเจียกใช้บริการห้องสมุดสุขภาพ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 ธันวาคม 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 1157 คน