ข่าวสาร
งานสปสช-สุขภาพจิต
เรื่อง : โครงการเสริมสร้างโภชนาการเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจียก ปี 2552
  รายละเอียด : กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจียก ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างโภชนาการเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจียก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กเล็กได้รับสารอาหารที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการ ส่งเสริมสุขภาพ ลดปัญหาการขาดสารอาหาร อันส่งผลต่อพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 1226 คน