ข่าวสาร
งานสปสช-สุขภาพจิต
เรื่อง : โครงการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน ตำบลเขาเจียก ปี 2552
  รายละเอียด : กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจียก ร่วมกับสถานีอนามัยบ้านหัวถนนและชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลเขาเจียก ได้ดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน ตำบลเขาเจียก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนรวมกลุ่มกันจัดกิจกรรมเฝ้าระวังโรคที่สำคัญ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคมะเร็งเต้านม และโรคอ้วน ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสุขภาพและมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม โดยมีเป้าหมายประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง สตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป มีการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปได้ตรวจสอบดัชนีมวลกายโดยชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงและวัดรอบเอว นำไปสู่การมีสุขอนามัยที่ดีของประชาชนตำบลเขาเจียก
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 กันยายน 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 1238 คน