ข่าวสาร
งานสปสช-สุขภาพจิต
เรื่อง : โครงการ สุขภาพจิตสัญจร เอื้ออาทรสู่ชุมชน ปี 2552
  รายละเอียด : กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจียก ร่วมกับสถานีอนามัยบ้านหัวถนนและแผนกจิตเวชโรงพยาบาลพัทลุง ได้ดำเนินโครงการสุขภาพจิตสัญจร เอื้ออาทรสู่ชุมชน ปี 2552 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ ผู้ป่วยสุขภาพจิต ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและญาติผู้ดูแล รวมถึงให้ความรู้ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การสร้างเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพกาย-ใจแก่ประชาชน อีกทั้งเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นโดยประชาชนมีส่วนร่วม และเพื่อคัดกรองปัญหาสุขภาพในชุมชนนำไปสู่การช่วยเหลือที่เหมาะสม โดยลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ผู้ป่วยสุขภาพจิต ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและญาติผู้ดูแล รวมถึงประชาชนทั่วไปในตำบลเขาเจียก
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 กันยายน 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 1427 คน