ข่าวสาร
งานสปสช-สุขภาพจิต
เรื่อง : โครงการ ห้องสมุดสุขภาพ
  รายละเอียด : กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจียกได้ดำเนินโครงการห้องสุมดสุขภาพโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ทำให้เกิดความตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการสร้างเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาวะโดยกระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อม ความต้องการและความเหมาะสมของพื้นที่ โดยสร้างช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารเรื่องสุขภาวะให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ด้วยวิธีการให้บริการยืมหนังสือ/ สื่อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสุขภาวะชุมชน โดยห้องสมุดดังกล่าวตั้งอยู่ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจียก ประชาชนโดยทั่วไปสามารถสมัครเป็นสมาชิกเพื่อใช้บริการได้
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 กันยายน 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 1196 คน