ข่าวสาร
ประกวดราคา
เรื่อง : โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านสายบ้านในล้อม - ป่ายาง หมู่ที่ 9
  รายละเอียด : โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านสายบ้านในล้อม – ป่ายาง หมู่ที่ 9 ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง กว้าง 3.00 เมตร ยาว 194.00 เมตร หนา 0.12 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 582.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 4 จุด รวม 20 ท่อน , เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 1 จุด รวม 6 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียด ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจียก โดยกำหนดราคากลาง 327,000.- บาท (-สามแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 191 คน