ข่าวสาร
ประกวดราคา
เรื่อง : โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านสายบ้านปาบ หมู่ที่ 7
  รายละเอียด : 5. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านสายบ้านปาบ หมู่ที่ 7 ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ช่วงที่ 1 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 111 เมตร หนา 0.12 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.12 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 688.50 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจียก โดยกำหนดราคากลาง 370,800.- บาท (-สามแสนเจ็ดหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน-)
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 194 คน