กิจกรรมเด่น
กิจกรรม : ประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 8/2561รายละเอียด :
    

 วันนี้ (วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561) เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเขาเจียก นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 8/2561 เพื่อหารือข้อราชการต่างๆ และมีมติที่ประชุมมอบหมายให้ทุกส่วนราชการดำเนินการ ดังนี้ 1. ปลัดเทศบาล - ให้ติดตามและประเมินผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน อย่างต่อเนื่อง พร้อมกำชับ ให้เจ้าหน้าที่ ทุกส่วนราชการดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีฯ ให้สำเร็จตามเวลาที่กำหนด 2. กองการศึกษา –ให้เตรียมงานมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย ศพด.บ้านเขาเจียก วันที่ 29 มีนาคม 2561 ประจำปีการศึกษา 2560 และเตรียมการรดน้ำผู้สูงอายุตำบลเขาเจียก ประจำปี 2561 และการดูแลพร้อมการต้อนรับผู้สูงอายุ การจัดสถานที่ ให้มีความพร้อม และประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมงาน อย่างพร้อมเพรียง 3. กองคลัง – ให้ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และให้เจ้าหน้าที่ทุกส่วนราชการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ เสร็จตามเวลาที่กำหนด 4. กองช่าง – ดำเนินการสำรวจ-ประมาณการโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโรงน้ำแข็ง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 5. สำนักปลัดเทศบาล – ดูแลต้นไม้และหญ้าบริเวณโดยรอบสำนักงานให้มีความชุ่มชื่นตลอดฤดูแล้ง

 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561    อ่าน 90 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**