กิจกรรมเด่น
กิจกรรม : การประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 5/2561 เทศบาลตำบลเขาเจียก
รายละเอียด :
    

วันนี้ (วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเขาเจียก นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 5/2561 เพื่อหารือข้อราชการต่างๆ พร้อมแนะนำอาสาสมัครญี่ปุ่น (JICA) ชื่อ Ms. Tomoyo OMURO ต่อที่ประชุม เพื่อมาปฏิบัติงาน ในตำบลเขาเจียกเป็นเวลา 2 ปี และมีมติที่ประชุมมอบหมายให้ทุกส่วนราชการดำเนินการ ดังนี้ 1. กองการศึกษา - ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจียก ดูแลเด็กการเจริญเติบโตของเด็กเล็กให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา (ขั้นพื้นฐาน) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา เหมาะสมกับวัย 2. กองคลัง - ดำเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ขอบคุณผู้ประกอบการ บริษัท ห้าง ร้าน ต่างๆ ที่มาชำระภาษีต่างๆ ตรงเวลา ทุกวัน 3. กองช่าง - ซ่อมแซมป้ายประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลเขาเจียกหน้าวัดเขาเจียก และหน้าห้างฯโลตัส สาขาพัทลุง ให้มีความปลอดภัย - ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้านให้ครบทุกหมู่บ้าน - ซ่อมแซมถนนสายหลังวัดโคกชะงาย เนื่องจากเกิดการชำรุด เพื่อความปลอดภัยประชาชนในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 4. สำนักปลัดเทศบาล - ดูแล ช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก ความปลอดภัย ทุกด้านให้กับอาสาสมัครญี่ปุ่น (JICA) - นโยบายจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์หนึ่งเดือนหนึ่งครั่้ง โดยให้แต่ละสำนัก/กองไปจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการที่รับผิดชอบ เพื่อติดตั้งบริเวณป้ายประชาสัมพันธ์หน้าห้างฯโลตัส เพื่อเผยแพร่ให้แก่พี่น้องประชาชนชาวตำบลเขาเจียกรับทราบอยู่เป็นประจำ

 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561    อ่าน 136 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**